1-A.特征

(1)优越的防泄漏构造,可信度高
(2)满足不同选型目的,种类尺寸多样化
(3)库存量大
(4)质高价优
 
1-B.O-RING的种类
用途
规格
分类
一 般 用
汽 车 用
航 空 用
JIS B 2401
JASO F 404
AN6227(JIS W1516)
AN6230(JIS W1517)
 
区  分
JIS
记号
 
适   用
JASO
记号
 
适  用
 
记 号
 
适  用
 
 
 
按材料
分类
1类A
1类B
2类
3类
4类C
4类D
耐矿物油用(HS70)
耐矿物油用(HS90)
耐汽油用
耐动植物油用
耐热耐寒用
耐热用
1类A
2类
3类
4类C
4类D
4类E
一般矿物油用
耐汽油用
耐动植物油用
耐热耐寒用
耐热用
耐热用
 
 
 
参照材料
记 号
 
 
 
石油系列
工作油用
按用途
分类
P番(运动用,固定用)
G番(固定用)
V番(真空法兰用)
 
运动用,固定用
AN6227番(运动用,固定用)
AN6230番(固定用)

hspace=0